Verkoop gentech-maïs MON810 in Duitsland gestopt

[img_assist|nid=107|title=|desc=|link=none|align=left|width=99|height=43]In Duitsland heeft de overheid de verkoop van Monsanto's gentechmaïs MON810 gestopt, tot Monsanto een nieuwe plan voor de monitoring van effecten op het milieu voorlegt. Reden voor deze eis zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten, dat MON810 grotere negatieve effecten op het milieu heeft dan tot nu toe verwacht.
Omdat de nieuwe regeling pas kort na het zaaien van het maïszaad bekend gemaakt werd, zal de teelt van MON810-maïs er dit jaar niet meer door getroffen zijn. Desondanks is deze beslissing van groot belang voor de verdere beoordeling van MON810 in de EU.

De gentech-maïs MON810 van Monsanto was al in 1998 voor commerciële landbouw in de EU toegelaten, maar wordt sinds 2003 in Spanje, en pas 2006 ook in sommige andere landen geteeld; vooral in Duitsland, waar het toelaten van MON810-soorten einde 2005 een van de eerste taken van de nieuwe regering was.

Volgens de Duitse Dienst voor Consumentenbescherming en Levensmiddelveiligheid laat nieuw wetenschappelijk onderzoek zien, in welke mate het Bt-gif van MON810 in de voedselketen van dieren terecht komt, en dat het nu bewezen is, dat ook andere dieren (zogenaamde niet-doelorganismen) zoals roof-insecten op hogere niveaus van de voedselketen aan het gif blootgesteld zijn.

Op dit moment vraagt Monsanto aan boeren, enquêtes in te vullen over algemene informatie over hun MON810 teelt en andere landbouw-parameters, maar volgens de dienst zijn deze enquêtes niet voldoende om de nodige en statisch verwerkbare informatie over effecten op het milieu en vooral over niet-doelorganismen te verzamelen.

De overheid vraagt daarom aan Monsanto een monitoring plan te ontwikkelen dat met de volgende punten rekening houdt:
a) verspreiding van kiembare maïs-korrels in het milieu,
b) verspreiding van het Bt-gif in het milieu,
c) verblijf van het Bt-gif in de bodem en effecten op bodemdieren,
d) effecten op niet-doelorganismen in het veld en in de omgeving ervan,
e) langdurige en grootschalige effecten op de biodiversiteit,
f) verblijf van de gentech-maïs in het milieu,
g) ontwikkeling van secundaire schadelijke insecten,
h) veranderingen in het gebruik van pesticiden,
i) effecten op voedselketen.

De betekenis van deze eisen aan monitoring reikt veel verder dan de actuele situatie in Duitsland. De vergunning voor MON810 was voor 10 jaar gegeven, dus tot 2008, en daarom wordt op dit moment MON810 opnieuw door de EU-autoriteiten beoordeeld.
In andere aanvragen voor verschillende gentech-Bt-maïsvariëteiten die nog niet
goedgekeurd zijn, vond de Europese Voedsel Veiligheids Autoriteit (EFSA) het soort enquêtes dat Monsanto doet, voldoende. Nu geeft de Duitse Dienst voor Levensmiddelveiligheid aan, dat het ontwikkelen van dit veel verder gaande monitoring-plan voor Monsanto geen probleem moet zijn, omdat het bedrijf in de lopende verlengingaanvraag sowieso een verder monitoring-plan moet ontwikkelen. Daarmee wordt duidelijk dat het opnieuw toelaten van MON810 niet alleen maar een pro-forma aanvraag is.

Terwijl de nieuwe regeling in Duitsland geen echt verbod is, en blijkbaar ook niet geldig is voor de maïs die nu net gezaaid is, hebben andere landen zoals Hongarije, Oostenrijk en Polen MON810 om verschillende redenen kompleet verboden.

In de Duitse deelstaat Beieren heeft bovendien een rechtbank begin mei een negatieve uitspraak over gentech-pollen in honing gedaan. Volgens de rechter moet de eigenaar van het landbouw-bedrijf, de overheid van Beieren, ervoor zorgen dat het MON810-pollen niet in de honing terecht kan komen: bijvoorbeeld door het verwijderen van de maïs voor de bloei of door het afknippen van de pollenproducerende delen.

In Nederland loopt onderwijl een twee-jarige veldproef om te onderzoeken, over welke afstand MON810-maïs conventionele en biologische maïsvelden besmet. Deze veldproeven worden door verschillende organisaties zoals Biologica bekritiseerd, omdat zij net zo goed ook met gewone maïs gedaan konden worden, en omdat zij onnodige risico's en onopgeloste vragen, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid opleveren.

Re-post from www.gentech.nl/index.php/article/articleview/157/1/4/